Устойчивост

Устойчивост

Чиста енергия за устойчиво бъдеще

Стремим се към отговорно развитие на нашите проекти. Произвеждаме електроенергия единствено от възобновяеми източници и сме амбицирани да работим усилено, за да подпомогнем формирането на устойчиво бъдеще.
Ние сме наясно с нашата роля в енергийния преход. Всеки ден със своята дейност целият екип на Sunterra осъзнава тази роля и отговорност.
Ние прилагаме ясни принципи, както в нашите корпоративни и социални действия, така и при стратегическото планиране и реализация на нашите инвестиции. Работим за развитието на устойчиви решения в изпълнение на целите на ЕС свързани с увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в световния енергиен микс. Положителното въздействие от нашата дейност намира отражение в нашия бизнес план, който се основава на растеж, стойност и високи постижения.

 
Чиста енергия за устойчиво бъдеще

Планираме нашите соларни централи след задълбочен процес на обследване, за да се гарантира, че са подбрани най-добите места. Осигуряваме първокласен стандарт при изграждането на съоръженията. Всеки член на нашия екип действа отговорно, както към околната среда така и към обществото и всички, с които работим. Поддържаме постоянен диалог със заинтересованите страни, за да определим ефективни мерки, които са в съответствие с нашите корпоративни цели и да създадем енергия, която е не само възобновяема, но и устойчива.

Екипът на Sunterra RE
Екипът на Sunterra RE
Устойчиво развитие

Ние притежаваме собствени активи за производство на възобновяема енергия. Работим в подкрепа на зеления преход и сме наясно, че устойчивостта се постига не само по отношение на климата, но и във всеки един аспект от ежедневната ни дейност.
Като производител на устойчива енергия, ние сме фокусирани върху грижа за околната среда, социална ангажираност и почтено управление.

Опазването на околната среда и намаляването на вредните емисии е отговорност, която стои пред нашето общество. Ние като компания, която произвежда възобновяема енергия осъзнаваме тази отговорност и заемаме позиция в борбата срещу климатичните промени. Амбицирани сме да разширяваме нашето портфолио, за да гарантираме широк достъп до чиста енергия. Прилагаме иновативни технологии и модерни практики, за да оптимизираме ефективността на производството в нашите проекти и да минимизираме вредните въздействия върху околната среда.
Грижа за околната среда
Грижа за околната среда Грижа за околната среда
Всеки проект, който реализираме настоящ или предстоящ има дългосрочни перспективи със споделена стойност. Ние си сътрудничим с местните общности и изграждаме стабилни отношения и поддържаме постоянен диалог. Стараем се да допринесем за подобряването на социално-икономическото развитие на общностите и териториите, където инвестираме. Грижата към околната среда и здравето на хората са наш приоритет. Осигуряваме нови работни места и подпомагаме израстването на нашите служители.
Sunterra RE вярва, че е необходимо да допринася за развитието на районите в които работи и да насърчава на достъпа до чиста енергия за всички, за да успеем да изградим устойчиво бъдеще.
Социална ангажираност
Социална ангажираност Социална ангажираност
Почтеността, благоприличието и уважението към всички, с които работим са в основата на нашето отговорно корпоративно управление и са заложени в нашите корпоративни действия. Отдаваме голямо значение на законното и етично поведение. Възприели сме набор от правила, които гарантират спазването на законовите разпоредби и определят условията на взаимоотношения с нашите служители, партньори и доставчици.
Желанието ни за работим за опазването на околната среда, ни дава стимул да растем заедно с тях и да насърчаваме най-добрите практики за постигане на декарбонизация. Даваме им възможност на заедно с нас да участват в процеса на създаване на устойчиво бъдеще.
Почтено управление
Почтено управление Почтено управление
Нашето въздействие

Възобновяемата енергия намалява драстично нивата на вредни емисии в атмосферата.  Именно това кара всички страни по света да споделят нуждата от нарастване на дела й в общото производство на електроенергия. 

За соларната енергия

Какво е възобновяема енергия? Какво представлява соларната енергия? Как възобновяемите източници ни показват пътя към един по-добър свят?


Възобновяемите енергийни източници генерират неизчерпаеми количества енергия, които непрекъснато се обновяват в природата. Слънцето, вятъра, водата и топлината на земята са точно тези неизчерпаеми източници на енергия и ключът към устойчиво бъдеще. Човешката намеса е необходима за развитието и намирането на най-добрите технологии предоставящи оптимална възможност да се произвежда възобновяема енергия.
Жаждата за знание и иновации свързани с електроенергията датират няколко века назад от създаването на първата електрическа крушка от Бенджамин Франклин през 18 век и преминем през работата и изобретенията на Алесандро Волта, Томас Едисон, изключителния новатор за времето си Никола Тесла и Алберт Айнщайн. Човечеството не спира да създава иновации и да търси различни начини за усъвършенстване, за да стигне до извода, че възобновяемите енергийни източници трябва да бъдат настоящето и бъдещето на световното производство на електроенергия.

Възобновяемата енергия намалява драстично нивата на вредни емисии в атмосферата. Именно това кара всички страни по света да споделят нуждата от нарастване на дела й в общото производство на електроенергия. Европа залага на амбициозни цели за декарбонизирана енергетика до 2050 година. Днес зелената енергия представлява повече от една трета от общото световно производство на електроенергия.
Възобновяема енергия, зелена енергия
Възобновяема енергия, зелена енергия Възобновяема енергия, зелена енергия
Слънчевата светлина е неизменна част от нашия живот, определяща нашето съществуване, ключов елемент във фотосинтеза на растенията и производството на кислород и източник на живот за всички същества на планетата. Човечеството премина от култът към слънцето, през изучаването му, за да стигне до това как да го използва в съвременния модерен свят, за да осигури своето устойчиво бъдеще.
Най-важен компонент на всеки фотоволтаичен парк са соларните панели. Тяхното покритие реагира на слънчевата радиация и създава електроенергия благодарение на фотоволтаичния ефект. Панелите се монтират върху конструкции, които гарантират, че са правилно наклонени и ориентирани, така че да се възползват напълно от излагането им на светлина. Някои видове соларни панели имат възможността да променят положението си следейки положението на слънцето, с което увеличават капацитета на производство на електроенергия. Всички фотоволтаични панели във фотололтаичния парк са свързани към инвертор, който трансформира постоянния ток, генериран от панелите, в променлив ток, който се използва във всички домакинства.
В наши дни производството на електричество от слънчевата енергия е сред най-бързо развиващите се доставяйки все по ефективни решения в технологично отношение.
Слънчевата енергия
Слънчевата енергия Слънчевата енергия
Често задавани въпроси
Слънчевите панели са изградени монокристалинни и поликристалинни клетки, които са конструирани от силикон, алуминий и мед. В себе си не съдържат тежки метали или токсични вещества и не излъчват токсични емисии. Рискът за здравето за живущите в близост до соларни панели е нулев, а след експлоатационния период на панелите могат да бъдат изцяло рециклирани.
Наличието на соларни панели не ограничава използването на земята за пасища или за отглеждане на ниски тревни растения.
Изграждането на соларни ферми в слабо развити райони ще засили икономиката като създаде допълнителни работни места, ще осигури надеждни приходи на собствениците на земи и ще съживи региони, в които от години няма трайно население.
Соларните панели не произвеждат шум при работа. При инверторите може да бъде открито слабо ниво на шум, но те обикновено се съхраняват в отделни помещения, които са шумоизолирани. Фотоволтаичните централи изискват поддръжка, която също е безшумна и не пречи на околната среда.
Соларните панели се поставят за срок от 20-30 години и след достигане на експлоатационния период панелите се премахват без да увреждат почвата.