Уведомление за подаване на сигнали

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящото уведомление за подаване на сигнали за нарушения („Уведомление“) има за цел да Ви предостави конкретна и достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения чрез вътрешен канал на „Сантера РЕ“ ООД, съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закон“).

ЗА КАКВИ НАРУШЕНИЯ МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ СИГНАЛИ?
1. Съгласно българското законодателство, може да подавате сигнали за нарушения, свързани с нарушения на българското законодателство или относно определените в закона актове на Европейския съюз в областта на:
• обществените поръчки;
• финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• безопасността и съответствието на продуктите, както и на транспорта;
• опазването на околната среда;
• радиационната защита и ядрената безопасност;
• безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
• общественото здраве и защитата на потребителите;
• защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
• сигурността на мрежите и информационните системи;
• нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
• нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
• нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми;
• извършено престъпление от общ характер, за което сте узнали във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
• правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
• трудовото законодателство.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛИ?
• Сигнали може да подава и/или публично да оповестява информация физическо лице, за нарушения станали му известни, в качеството му на:
• работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането; лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
• лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност; съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
• доброволец, платен или неплатен и стажант;
• съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
• лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;
• лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
• работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.
• Защита се предоставя и на:
• лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна; лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
• лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;
• юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.
• В случай, че сигналът е достоверен и основателен, то защитата по смисъла на закона Ви се предоставя от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА, ЗА ДА ПОЛУЧА ЗАЩИТА?
• Имате право на защита, при условие че сте:
• имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата по т.2.
• подали сигнал за нарушение, което може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или е налице извънредна ситуация или риск от необратими вреди;
• Не се образува производство по и не получавате защита по отношение на анонимни сигнали (освен, ако сте били последващо идентифицирани) и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

КАК И КЪДЕ МОГА ДА ПОДАМ СИГНАЛ?
1. В случай, че желаете да подадете сигнал за нарушенията, посочени в т.2 и ако има основателна причина да считате, че информацията е вярна, може да го направите чрез изпращане на електронно съобщение на [email protected]. Ще се свържем с Вас в 7-дневен срок за попълването на необходимия формуляр и/или изправяне на нередовности. Устно подаване на сигнал можете да направите чрез уговаряне на лична среща със следните лица за контакт: Владимир Гаголевичин, Николай Маринов и Радослав Попов.
2. При подаване на устен сигнал, ще протоколираме същия във формуляр, който ще помолим да разпишете.
3. Сигналът трябва да съдържа най-малко: три имена, адрес и телефон на подателя, електронен адрес (ако има такъв), имена на лицето, срещу което се подава сигналът (когато се подава срещу конкретни лица и те са известни), конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице, дата, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
4. В случай че има основателно предположение, че съществува риск от ответни, дискриминиращи действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване, а именно до Централния орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя по смисъла на Закона - Комисия за защита на личните данни. Утвърдени от КЗЛД образци по Закона, можете да откриете на следния адрес: Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН

КАКВО МОГА ДА ОЧАКВАМ СЛЕД КАТО ПОДАМ СИГНАЛ ?
1. Ще предприемем незабавни действия за гарантиране на Вашата поверителност. След като подадете сигнал, ние ще направим проверка дали същият е достоверен и ако е, ще предприемем необходимите последващи действия, за да разкрием обективната истина и съберем всички необходими доказателства, вкл. от засегнатите страни и от лицето, срещу което е подаден сигналът при спазване на конфиденциалност, както и поверителност на личните Ви данни.
2. При нужда, можем да се свържем за допълнителна информация и документация.
3. След като изготвим доклад и преди изтичане на 3 месеца от подаването на сигнала, ще се свържем с Вас, за да Ви дадем обратна връзка по подадения от Вас сигнал.
4. Когато нарушението е маловажно и не налага предприемането на допълнителни последващи действия и при повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушението, преписката по Вашият сигнал може да бъде прекратена.
5. Дружеството разглежда всички подадени сигнали за нарушения при спазване на принципите за поверителност, безпристрастност, справедливост, независимост и липса на конфликт на интереси.
6. Дружеството осигурява защита на сигнализиращите лица от ответни действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, и не допуска извършването на такива действия в рамките на своята организация.

ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ
1. Носите отговорност съгласно българското законодателство и правото на Съюза за всяко действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението. Може да носите отговорност, съгласно Наказателния кодекс на Република България за набеждаване.
2. При очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, Вашият сигнал ще бъде върнат с указание за поправка на твърденията и предупреждение за отговорността, която носите, а именно до с глоба до 7000 лв.

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ
1. Настоящото уведомление е достъпно на нашата интернет страница, а именно: https://www.sunterra.eu/signals (“Интернет страница“), както и на видно място в офисa ни.
2. Повече информация по отношение на правата Ви и обработването на сигналите Ви, може да намерите на Интернет страницата ни.
• Настоящото уведомление може да подлежи на изменение, като последно е в сила от 04.05.2023г. Всякакви бъдещи промени или допълнения към обработването на лични данни, описани в настоящото уведомление, които Ви засягат, ще Ви бъдат съобщени чрез подходящ канал в зависимост от обичайния начин на комуникация.

ЛИЧНИ ДАННИ
1. „Сантера РЕ“ ООД ще обработва Вашите лични данни за целите на разглеждане на даден сигнал.
2. Достъп до личните Ви данни ще имат само лицата, отговарящи за разглеждането на сигнали, както и държавни и надзорни органи, в определени от закон случаи.